ร้านวอเตอร์ มาร์ท

บทความ

การประกอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ รีเวิอร์ส ออสโมซิส (RO)

11-11-2557 03:45:03น.

ระบบกรองน้ำดื่ม R.O. Reverse Osmosis System
     หลักการทำงานของ Reverse Osmosis คือการใช้แรงดันของน้ำไปบังคับน้ำให้ผ่านตัวฟอกคุณภาพสูงที่เรียกว่าเยื่อ TFC (Thin Film-Composize) Membrane ที่ประกอบไปด้วยรูพรุนเล็กๆ จำนวนมากที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน  (1 ส่วน 10 ล้านมิลลิเมตร) ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำและจะยอมให้เฉพาะอณูของน้ำเท่านั้นที่จะซึมผ่านไปได้
ส่วนสิ่งสกปรก เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย  สารพิษและสารเคมีต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำดิบจะถูกสกัดกั้นไว้ และขจัดออกไปพร้อมกับน้ำทิ้ง ระบบ Reverse Osmosis ได้รับความนิยมและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นระบบน้ำดื่มที่ปลอดภัยมากที่สุดระบบหนึ่ง ทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจากองค์กรอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ซึ่งสามารถพิสูจน์คุณภาพด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางพิสิกส์ เคมี พิษวิทยาและจุลชีววิทยาได้

ชิ้นส่วนประกอบของระบบ Reverse Osmosis (R.o.)
     เครื่องกรองน้ำชุดนี้สามารถติดตั้งได้ 2 ลักษณะคือ แบบแขวนและแบบตั้งพื้น (หรือติดตั้งไว้ใต้อ่างล้างมือ) ชิ้นส่วนของเครื่องสามารถถอดล้างและเปลี่ยนได้ ส่วนประกอบของตัวเครื่อง มีดังนี้
     1. ไส้กรองโพลี่โพรพีลีน (PP:Polypropylene Filter)
     2. ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด  (GAC:Granular Activated Carbon Filter)
     3. ไส้กรองบล็อคคาร์บอนชนิดแท่ง (CTO:Block Carbon Filter)
     4. ไส้กรองรีเวอร์ออสโมซิสเมนเบรน (RO:Reverse Osmosis Membrane)
     5. ไส้กรองคาร์บอนขั้นตอนสุดท้าย (Post-carbon Filter)
     6. กระบอกใส่ไส้กรอง (Housing) ขนาด 10" 20"
     7. ถังสูญญากาศ (Pressure Tank)
     8. ก๊อกน้ำดื่ม (Long reach faucet)
     9. ปั๊มแรงดัน (Pump)
     10. หม้อแปลง (Transformer)
     11. อุปกรณ์ควบคุมการหยุดไหลของน้ำโดยอัตโนมัติ (Automatic Shut off Valve)
     12. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ (Low Pressure Swich Valve)
     13. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันสูง (High Pressure Swich Valve)
     14. ตัวควบคุมน้ำทิ้ง (Flow Restrictor)
     15. วาล์วดันกลับ (Check Valve)
     16. สายพลาสติก 3/8" และ 1/4" (PE:Polyethylene Tube)
     17. ที่ขันกระบอกใส่ไส้กรอง (Wrench)
     18. แผ่นโครงเหล็กเคลือบสี (Main Bracket)
     19. อุปกรณ์จุดเชื่อมต่อ (Plastic Fittings)

การติดตั้งใช้งาน
     1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบให้ครบตามรายการประกอบเครื่อง
     2. นำไส้กรองโพลีโพรพีลีน ใส่กระบอกใส่ไส้กรอง ตัวแรกขวาสุด ขันให้แน่นตัวกลางใส่ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด และตัวสุดท้ายใส่ไส้กรองคาร์บอนชนิดแท่ง ขันให้แน่น
     3. นำไส้กรอง RO ใส่ในกระบอกไส้กรอง ดังแสดงในรูป
     4. ต่อสาย PE เข้ากับ 3 ทางที่ต่ออยู่กับ ไส้กรองโพสต์คาร์บอนและ High Pressure Switch และอีกทางต่อเข้ากับถังแรงดัน (Pressure Tank)
     5. นำสาย PE ต่อเข้ากับทางน้ำดีที่เป็นไส้กรองโพสต์คาร์บอน ซึ่งอีกทางจะต่อเข้ากับก๊อกแสตนเลส เป็นน้ำตื่ม สำหรับก๊อกนั้นจะติดตั้งกับผนังหรือติดกับขอบอ่างก็ได้ตามความเหมาะสม
     6. ต่อสายน้ำเข้าเครื่อง ในกรณีติดใต้อ่างให้ถอดวาล์วใต้กีอกน้ำของอ่างออก ใส่วาล์วสามทางเข้ากับก๊อกอ่าง แล้วต่อสายน้ำดิบ
     7. นำสาย PE ต่อเข้ากับตัวควบคุมการไหลของน้ำทิ้ง (Flow Restrictor) และให้สายทางน้ำออกใส่ในรูน้ำล้นของอ่าง หรือจะต่อเข้ากับท่อ PVC น้ำทิ้งของอ่างก็ได้
     8. นำสายไฟ หม้อแปลงเสียบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้า เพื่อใช้งานระบบ R.O.

ข้อควรระวัง
     1. การต่อสายพลาสติก (PE Tube) ทุกจุดต้องใส่จุกพลาสติก (Plastic Insert) ภายในสาย
     2. วาล์ว (Valve) เปิด-ปิด ของ Pressure Tank เกลียวต้องพันด้วยเทปขาว (Teflon Tape) เพื่อให้แน่นและกันน้ำซึม
     3. สายน้ำพลาสติก (PE Tube) ถ้าติดตั้งเครื่อง R.o. ในลักษณะโชว์เห็นได้ชัด จะต้องติดรางพลาสติกที่ผนังเพื่อใส่สายน้ำ และสายไฟ
     4. แรงดัน (Pressure) ภายในถังเก็บน้ำ (Pressure Tank) จะต้องมีไม่น้อยกว่า0.7 PSI
     5. ตัวควบคุมการไหลของน้ำทิ้ง (Flow Restrictor) อัตราส่วนน้ำทิ้งต่อปริมาณน้ำที่ผลิตได้เท่ากับ 3:1
     6. ระบบจะติดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง